Банкеръ Daily

Новини

ПОЛЯНИЦА УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ

Акционерите на Поляница АД - Търговище (53R) не са одобрили предложението за отписване на строителната фирма от регистъра на публичните дружества съгласно чл. 119 ал. 1 т. 3 б. „б от ЗППЦК.
Прието е предложението за увеличаване на капитала на дружеството със 100% чрез издаване на нови акции от същия клас и вид при номинал 1 лев и емисионна стойност в размер на 20 лева. То да се извърши чрез инвестиционния посредник ФК Евър АД, при спазване разпоредбите на Търговския закон, ЗППЦК и др. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на събранието, или към 1 юли. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят ще има право на участие в увеличението на капитала, е 29 юни.
Акционерите са приели доклада на управителните органи за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2008 г., както и анализа на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка. Заедно с това реализираната печалба от 93 хил. лв. ще се използва за покриване на натрупаната до 31 декември 2008 г. загуба в размер на 105 хил. лева. Остатъкът, в размер на 12 хил. лв. се отчита като непокрити загубиV
Общото събрание е освободило от отговорност всички членове на съвета на директорите - Съби Стоянов Стоянов - изпълнителен директор, Райчо Танев Илиев и Николай Друмев Николов, за дейността им през 2008 година.
Избран е и Одитен комитет на Поляница в предложения състав и мандат.
В момента Радита ООД притежава 90.70% от капитала на компанията за строителство на сгради и строителни съоръжения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във