Банкеръ Daily

Новини

Покриват загубата на на Гоце Делчев-Табак от допълнителните резерви

Акционерите на Гоце Делчев-Табак АД ще вземат решение загубата за 2010 г., в размер на 307 781.22 лева, да бъде покрита от Допълнителни резерви. Това става ясно от дневния ред на редовното общо събрание, насрочено за 24 юни.
Предвидено е обсъждане на доклада за дейността и управлението на дружеството, одитирания годишен финансов отчет за 2010 г. и анализа на регистрирания одитор за проверка и заверка на счетоводните документи.
Общото събрание ще гласува за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на - Иван Атанасов Терзиев, Георги Димитров Шапков и Николай Костадинов Гюров, за дейността им по управлението на дружеството през изминалата година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 12 юли на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 10 юни. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 8 юни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във