Банкеръ Daily

Новини

Покриват загубата на Юнайтед пропъртис с бъдещи приходи

Общото събрание на акционерите на Юнайтед пропъртис АДСИЦ - София, проведено на 23 октомври, е решило отчетената за 2008 г. загуба, в размер на 92 150.65 лв., да бъде покривана от приходи в бъдещи периоди.
Това стана ясно след приемането на доклада на управителния орган за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2008 г. и анализа на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка.
Всички членове на съвета на директорите - Мирослав Русланов Русков, Росица Боянова Каралеева - заместник-председател, и Явор Стоянов Бояджиев - председател и изпълнителен директор, са били освободени от отговорност за дейността им през миналата година.
Одобрени са и всички предложени промени в устава на дружеството.
Дружеството със специална инвестиционна цел е специализирано в инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).
Според регистъра на Комисията за финансов надзор акционерният капитал, който е в размер на 650 хил. лв., е разпределен между М.С.Прожект ЕООД (35.89%), Стоян Боянов Чуканов (7.05%), ГлавПроект-07 ЕООД (16.03%) и Май Дестини АД (6.41%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във