Банкеръ Daily

Новини

ПОК СЪГЛАСИЕ ПРОДАДЕ 5.34% ОТ КАПИТАЛА НА БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС

В информационната система х3news е постъпила информация от Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ - Варна (5H4), според която ПОК Съгласие АД - София е прехвърлило 34 690 бр. акции, представляващи 5.34% от капитала на Болкан енд Сий Пропъртис.
След тази сделка продавачът няма вече дялово участие в дружеството със специална инвестиционна цел.
Прехвърлянето е регистрирано в Централен депозитар на 30 декември 2008 година.
Болкан енд Сий Пропъртис е учредено през октомври 2006 г. с неопределен срок на съществуване. Дружеството е специализирано в инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).
ПОК Съгласие е учредено през май 1995 г. и е без срок на съществуване. Предметът му на дейност е свързан със създаване, развитие и управление на фондове за допълнително пенсионно осигуряване, осъществяване на допълнително пенсионно осигуряване, както и всякакви други дейности, пряко свързани с допълнителното пенсионно осигуряване, които не са забранени от закона.
Основни акционери в дружеството са Химимпорт АД с дял от 49.28% от капитала и Финанс Консултинг ЕАД с 19.09 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във