Банкеръ Daily

Новини

ПОДОБРЯВАТ РАБОТАТА С ДОКУМЕНТИ В МВР ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Работата с документи в МВР съществено ще се подобри със стартирането на централизирана автоматизирана информационна на 12 юни, чрез която ще ускори и облекчи информационния поток. Това стана възможно на базата на договор по Оперативна програма “Административен капацитет” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.
Проектът изцяло съответства на общата цел на Оперативната програма, насочена към създаването на условия за развитие на модерно обслужване от страна на администрацията на гражданите и бизнеса. С неговото изпълнение ще се развие базата за предоставяне на електронни услуги от страна на министерството и ще се гарантира прозрачност и ефективност на административната дейност в МВР.
Основна цел на проекта е повишаване на качеството и ефективността на административния процес в Министерство на вътрешните работи чрез въвеждане на принципи на електронното управление и възможност за разширяване на обхвата на предлаганите от министерството онлайн административни услуги.
Постигането на тези цели ще доведе до разработване и въвеждане на централизирана автоматизирана информационна система за вътрешен документооборот. По този начин ще бъдат положени основите на един нов електронен административен процес с цел ограничаване на човешкия фактор в работата и движението на документи и понижаване на текущите разходи за човешки и материални ресурси. Въвеждането на новата информационна система за документооборот ще допринесе за по-добро управление и качествено обслужване на административната дейност в Министерство на вътрешните работи като елемент от интегрирането на информационните административни услуги и системи и предоставянето им. Нейното използване ще доведе до ускоряване на информационния поток и ще
осигури прозрачност в работа на министерството.
Цялостната координация по проекта се осъществява от Специализирана административна дирекция “Комуникационни и информационни системи”. В неговото изпълнение са включени представители на Специализирана административна дирекция “Административно обслужване”, Специализирана административна дирекция “Планиране и управление на бюджета”, Специализирана административна дирекция “Доставки” и други структури на министерството.
Предвидено е провеждането на над 10 дейности, включително поредица от курсове за обучение, семинари и конференции.
Проектът се финансира от Европейския социален фонд; бюджетът му е: 494 371 лева; продължителността -: 18 месеца; бенефициент е Министерство на вътрешните работи.
При представянето на параметрите на проекта заместник министър Калин Славов поясни, че стратегическа цел на оперативната програма “|Административен капацитет” е подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив растеж и заетост. Национален програмен документ за реализиране на задачите по Оперативната програма е Националната програма за реформи /2007/09/, а осъществяването на настоящия проект е елемент от цялостния процес на модернизиране на българската полиция и въвеждането на най-новите технологии в работата на МВР. “Значително ще се подобри цялостното административно обслужване на услугите, предоставяни от МВР. Ще се ускори информационният поток във всички структури на МВР, като системата ще бъде интегрирана и с другите , вече работещи информационни системи в министерството, при гарантирана защита на различните нива на информацията. Очакваме оптимизиране на процеса на предоставяне на общо 19 електронни услуги, които предлага МВР, като това неминуемо ще се отрази положително върху прозрачността в работата ни, вкл. и с възможността за по-ефективен контрол върху сроковете на изпълнение“- обобщи в заключение заместник министър Славов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във