Банкеръ Daily

Новини

Подобряването на бизнес средата и ефективност на публичните разходи- приоритети в Националната програма за реформи до 2015-а

Подобряването на бизнес средата и ефективност на публичните разходи са основните икономически приоритети на България, отразени в Националната програма за реформи до 2015 г. в изпълнение на стратегията „Европа 2020”. Документът беше представен на обществена дискусия в Министерския съвет от заместник-министъра на финансите Боряна Пенчева. Участие в обсъжданията взеха министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев, представители на синдикатите и на работодателите, независими икономисти, експерти и други.
Националните цели в изпълнение на стратегията „Европа 2020” предвиждат постигане на 76% заетост до 2020 г., а размерът на инвестициите в научно-изследователска и развойна дейност трябва достигне 1,5% от БВП. До 2020 г. възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия трябва да са 16% от БВП, а енергийната ефективност да се повиши с 25 на сто. През следващите десет години броят на живеещите в бедност у нас трябва да намалее с 260 хиляди души, предвижда още документът. Делът на преждевременно напусналите образователната система трябва да се ограничи до 11%, а делът на завършилите висше образование във възрастовата група 30-34 години трябва да достигне 36% до 2020 година.
Заместник-министър Боряна Пенчева открои инвестициите в пътна и екологична инфраструктура сред приоритетите на страната ни, който ще доведат до ускорен икономически растеж в средносрочен план. В българската Национална програма за реформи до 2015 г. са отразени препоръките в Годишния преглед на растежа на ЕК, подчерта Пенчева. Те извеждат като основен приоритет на икономическата политика фискалната консолидация, а също и политиките за стимулиране на пазара на труда и приоритизиране на националните реформи. Специфичните приоритети на България включват стабилен финансов сектор, подобряване на инфраструктурата, конкурентоспособна младеж, по-добра бизнес среда и повишаване на доверието в държавните институции.
След изработване на крайния вариант и одобрението му от правителството, Министерството на финансите следва да изпрати Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.) на Европейската комисия до 30 април 2011 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във