Банкеръ Daily

Новини

Подкупът вече не е разход за пред НАП

В проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, пуснат за обсъждане късно в петък, 17 август, е записано странно изискване, видя БАНКЕРЪ. Предлага се въвеждане на разпоредба, с която разходите за подкуп изрично се посочват като непризнати за данъчни цели. Това предложение е свързано със задължение на Република България, като държава - страна по Конвенцията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки. Трябва да приведем законодателството си в съответствие с разпоредбите на конвенцията и Препоръките от 2009 г. за по-нататъшна борба с подкупването чрез въвеждането на изрична забрана за признаване на подкупите като разходи за данъчни цели. Такава практика имало в Швеция и някои други страни, казаха от финансовото министерство.


Направените предложения за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) са във връзка с необходимостта от хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и решения на Съда на Европейските общности в областта на косвеното облагане. Със законопроекта се предлагат изменения, свързани с предотвратяване на злоупотреби с ДДС, когато доставчиците са нерегистрирани по ЗДДС лица. За отстраняване на възникнали в практиката затруднения са предложени някои редакционни и технически промени.


Предлагат се и промени в други данъчни закони. В Закона за корпоративното подоходно облагане се предлага данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 300 000 лв., да не правят авансови вноски за корпоративен данък. Съгласно сега действащата разпоредба авансови вноски не правят лицата с нетни приходи от продажби до 200 000 лева.


Предлага се данъчно задължените лица, които за предишната година са формирали данъчна печалба, но нетните им приходи от продажби не са превишили 1 000 000 лв., да правят тримесечни авансови вноски за корпоративен данък, а не месечни авансови вноски, какъвто е досегашният ред.

Facebook logo
Бъдете с нас и във