Банкеръ Daily

Новини

По 0.242 лв. дивидент получават акционерите на И Ар Джи Капитал -2

Редовното общо събрание на И Ар Джи Капитал -2 АДСИЦ - София (6ER), което е насрочено за 26 май, ще гласува предложението 834 900 лв. от финансовия резултат на дружеството, който е в размер на 925 060.30 лв., да се разпредели като дивидент на акционерите. Така всеки ще получи брутен дивидент на една акция от 0.242 лева.
Това ще стане след приемането на доклада за дейността на дружеството със специелна инвестиционна цел и годишния му финансов отчет за 2009 година.
В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през изминалата година. А след това ще се гласуват и промени в мениджмънта. Проектът за решение предвижда освобождаване на Преслав ентърпрайс ЕООД от длъжност като член на съвета на директорите и избирането на Венета Параскевова Илиева на негово място с мандат пет години.
Предвижда се удължаване на срока на съществуване на И Ар Джи Капитал-2 АДСИЦ до 31 декември 2018 година.
Общото събрание ще вземе решение и за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството, на лица извън кръга на заинтересуваните лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК, при цена и др. условия съгласно предложението на съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 10 юни на същото място и при същия дневен ред. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на БФБ-София, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 10 май.
И Ар Джи Капитал - 2 е учредено през май 2005 г. със срок на съществуване до 31 декември 2012 година. то е специализирано в набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните парични средства в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), покупка на правото на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или продажбата им, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с осъществяването на посочените по-горе дейности.

Facebook logo
Бъдете с нас и във