Банкеръ Daily

Новини

ПЛУГЧИЕВА ОЧАКВА ОБЕКТИВНА ОЦЕНКА ОТ ЕК

Правителството изпрати детайлен отговор с предприетите и извършени конкретни действия, по повод писмото на генералния директор на ГД „Разширяване” в Европейската комисия Майкъл Лий от 8 май т. г. В документа се дава категорично потвърждение за усилените действия на страната ни да отговори на всички поставени от Европейската комисия въпроси, свързани с програма ФАР.
Предприети са действия за повишаване на надзора от страна на Националния ръководител; проследяване на нередностите, капацитета на изпълнителните агенции за провеждане на тръжните процедури и мониторинг, повишаване на административния капацитет, подобряване на комуникацията, предоставянето на информация и докладването пред институциите на ЕС.
Във връзка с увеличаване на надзора от Националния ръководител на 12 юни т. г. Министерският съвет прие постановление, разширяващо значително правомощията на Националния ръководител върху институциите за управление на програма ФАР. Разпоредбите изискват цялостно съдействие от всички, ангажирани с управлението на средствата от ЕС, при изпълнение на задълженията на Националния ръководител, във връзка с управлението, прилагането и контрола на програма ФАР в България. Това се отнася и за случаите, когато няма йерархична връзка между Националния ръководител и административните структури, изпълняващи дейности по програма ФАР. Нормативният акт регламентира назначаването и освобождаването на ръководителите програма и на старшите програмните ръководители.
Предвидено е също така Националният ръководител да представя годишна декларация за управление пред вицепремиера и Министерския съвет, отразяваща действителното изпълнение на надзорните функции на Националния ръководител върху системите за управление и контрол през годината. Службите на Националния ръководител извършват текущо предварителни проверки на плащанията от Изпълнителните агенции по ФАР. Засилен е контролът върху процеса по сформиране на оценителни комисии. Въз основа на оценка на риска и сложността на проекта, представители на дирекция „Национален фонд”, които оказват съдействие на Националния ръководител, ще присъстват като наблюдатели в оценителните комисии. Където е необходимо ще бъде наеман допълнителен технически експерт като наблюдател по време на оценителния процес, който директно ще докладва на Националния ръководител. Всички правни експерти в оценителните комисии, каквито са изисквания на действащия Закон за обществените поръчки, трябва да бъдат независими от съответните ръководители програма /бенефициенти. Те се задължават да предоставят независим доклад на Националния ръководител в рамките на 24 часа от приключване на работата на оценителната комисия.
В доклада се посочва, че са назначени нови ръководители на програма ФАР в МРРБ – Савин Ковачев, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, и в МФ – Кирил Ананиев, заместник-министър на финансите. Определени са и нови директори на дирекциите Централното звено за финансиране и договаряне в МФ и на Изпълнителната агенция в МРРБ.
Направена е подробна проверка на всички транзакции, извършени от освободените ръководители по програма ФАР в МРРБ и МФ, след 31.03.2008 г. Като допълнителен контрол, министърът на финансите разпореди на Агенцията за държавна финансова инспекция да извърши също такава проверка. Окончателните резултати се очаква да бъдат представени до 31 юли т. г.
Националният ръководител изготви анализ за текущото състояние на назначенията на старши програмните ръководители (СПР) и след допълнителни консултации с ЕК изиска от всички министри и ръководители на ведомства, в които се изпълняват проекти по ФАР, да се назначат СПР. Тяхната водеща роля ще бъде да осъществяват цялостен мониторинг на проектите, изпълнявани в съответната структура. Всички ръководители програма са потвърдили чрез декларация, че назначените СПР не са в йерархична зависимост от съответния ръководител програма.
Ръководителите програма ФАР са представили на Националния ръководител актуализирани процедурни наръчници на ръководените от тях изпълнителни агенции по ФАР в съответствие с набелязаните корективни мерки. Стартирала е и процедура за сключване на рамков договор с външни одитори, които ще бъдат на разположение на Националния ръководител за извършване на системни и на оперативни одити по Програма ФАР до 2010 г. Крайният срок за представяне на офертите е 8 юли т. г.
Във връзка с проследяване на нередностите са предприети следните мерки:
Направен е специален одит, който включва както оценка на съответствието, така и конфликта на интереси във връзка с програми ФАР и ИСПА във Фонд ”Републиканска пътна инфраструктура”. Одитът е от външната одиторска компания - KPMG.
Приети са и промени в нормативната уредба, с които значително се засилват правомощията на Съвета за координация с борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС), който вече се ръководи от заместник министър-председателя. Разширен е и обхвата, свързан с базата данни за докладване на нередности; защита на подаващите сигнали. В тясно сътрудничество с генералния директор на OLAF се планира през този месец да започне обучение на всички служители на изпълнителните агенции по ФАР, както и на звената за управление на проектите. То ще се осъществява от експерти на OLAF.
Работна група е формулирала и необходимите промени в Наказателния кодекс, свързани със средствата от ЕС.
Изпълнителните агенции са представили и списък на изпълнители по договори, които те считат, че е необходимо да бъдат включени в системата за ранно предупреждение на ЕК.
По препоръките за предприемане на мерки за увеличаване броя и качеството на служителите в изпълнителните агенции Националният ръководител получи подробна информация, анализ и актуализирани органиграми от изпълнителните агенции по програма ФАР. Предприети са незабавни действия за запълване на свободните щатни бройки в агенциите по ФАР, както и осигуряването на 13 допълнителни бройки за Централното звено за финансиране и договаряне и 12 – за МРРБ.
Работна група по административен капацитет, под ръководството на вицепремиера Меглена Плугчиева, подготви предложение за нормативни и административни мерки за обезпечаване на нуждите от квалифицирани служители в изпълнителните агенции и управляващите органи по структурните и кохезионния фонд. Работната група е разработила и предложение за бонусна схема за служителите. Конкретното решение по тази тема ще бъде взето на заседанието на правителството на 26 юни.
Изготвен е и проект на Закон за конфликт на интереси, който предвижда подаване на декларации от държавните служители за обстоятелства, които могат да породят конфликт на интереси. В момента законопроектът се разглежда от Народното събрание. Очаква се след приемането му той да се прилага в структурите на изпълнителната, законодателната и съдебната власт, както и в структурите на местната власт. Разпоредбите са с достатъчна сила, за да осигурят прозрачност и контрол върху процеса на обществените поръчки в страната.
При широко обсъждане с бизнеса, неправителствения сектор, Сметната палата и народните представители са изготвени предложения за изменения и допълнения в Закона за обществените поръчки, касаещи предварителния контрол. Те бяха разгледани от Министерския съвет и се очаква да бъдат приети от Народното събрание преди лятната ваканция. Целта е опростяване на процедурите, прозрачност и засилен контрол. Влизането в сила на промените ще засили значително системите за управление и контрол при всички обществени поръчки, не само при финансираните от програма ФАР.
За подобряване на комуникацията, предоставянето на информация и докладването пред ЕК е разработен унифициран формат на месечен доклад, с който да се рационализира обмена на информация между Изпълнителните агенции и Националния ръководител, а след това и със службите на ЕК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във