Банкеръ Daily

Новини

Пироден парк Витоша е екологично застрашен

Изключително обезпокоителни са резултатите от доклада от предварителната оценка за очакваното въздействие върху горите и земите от горския фонд на територията на Природен парк Витоша от реализирането на специализирания подробен устройствен план (СПУП) за туристическа и ски зона „Алеко”. Това съобщиха от пресцентъра на природния парк. Въздействие ще бъде оказано и върху антропогенното натоварване, ерозията, както и върху защитените местообитания в парка.
Предварителната оценка е направена през март тази година от „Пи Ди Ем Сървисис” ООД по поръчка на Дирекцията на Природен парк Витоша.
В заключенията на оценката се посочва, че в резултат на реализирането на проекта за ски зона „Алеко” ще бъдат изсечени 33 490 дървета. Други следствия от проекта ще бъдат: 1 650 дка новозастроени площи от територията на Природен парк Витоша; 270 дка засегнати вододайни зони; 325 дка изсечени гори; 1 380 дка засегнати Натура 2000 местообитания; 166 дка застроени с писти и лифтове морени.
По отношение на очакваното антропогенно натоварване, ерозията и увреждането на защитени местообитания, заключението на предварителната оценка е, че реализирането на проекта ще причини необратими увреждания върху биологичното разнообразие и ландшафта в района на център „Алеко”.
Анализът на предвидените в проекта трасета за някои писти и лифтове, проектирани по границите на резерватите „Торфено бранище” и „Бистришко бранище” показва, че изграждането им би имало пряко негативно въздействие и върху самите резервати.
За Специализирания подробен устройствен план за туристическа и ски зона „Алеко” инвеститорът „Витоша ски” АД не е представил в ДПП Витоша проектна документация. Поради този факт оценката е извършена на база косвена и непълна информация и оценителите считат, че реалното негативно въздействие от реализацията на плана ще бъде по-значимо, отколкото показват резултатите от анализите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във