Банкеръ Daily

Новини

ПИБ ЗАДЕЛЯ ПЕЧАЛБАТА ЗА 2008 Г. В РЕЗЕРВИТЕ

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД - София (5F4) свиква редовно общо събрание на акционерите си на 29 май, съобщиха от БФБ-София. То ще гласува по предложените промени в предмета на дейност и в устава на банката.
Акционерите ще обсъдят доклад на управителните органи за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2008 г., както и начина за разпределение на финансовия резултат. През 2008 г. Първа инвестиционна банка е реализирала нетна печалба в размер на 50.931 млн. лв. при 50.407 млн. лв. година по-рано. По този показател банката се нарежда на осмо място в банковата система с пазарен дял от 3.7 на сто. Проектът за решение предвижда цялата нетна печалба на банката за 2008 г. да се капитализира, като се отнесе в други резерви с общо предназначение.
Общото събрание ще вземе решение и по предложението за освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 година.
Банката е с двустепенна система на управление като в Надзорния съвет влизат Георги Димитров Мутафчиев - председател, Радка Веселинова Минева, Тодор Людмилов Брешков, Неделчо Василев Неделчев и Калоян Йончев Нинов. Не са извършвани промени в състава на Надзорния съвет през 2008 година. Към 31 декември членовете на надзора притежават общо 98 374 броя акции на Първа инвестиционна банка, като никой от тях не притежава над 1% от капитала.
Оперативното управление на банката се осъществява от Матьо Александров Матеев - председател и изпълнителен директор, Мая Любенова Георгиева - изпълнителен директор, Йордан Величков Скорчев - изпълнителен директор, Евгени Кръстев Луканов - изпълнителен директор, Мая Иванова Ойфалош - директор на дирекция Корпоративно банкиране, Радослав Тодоров Миленков - директор на дирекция Финансово-счетоводна и Иван Стефанов Иванов - регионален директор Североизточна България. През изминалата година няма промени в състава на Управителния съвет. Към края на 2008 г. неговите членове притежават общо 235 642 броя акции на Първа инвестиционна банка, като никой от тях не притежава над 1% от капитала. Възнагражденията на ключовия управленски персонал, получени през 2008 г., са в размер на 2617 хил. лева.
В дневния ред е включен и въпросът за избор на Одитен комитет на дружеството. Предложението е да се избере Одитен комитет на банката с тригодишен мандат и членове Стефана Борисова Ценова, Тодор Людмилов Брешков и Неделчо Василев Неделчев.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 15 юни на същото място и при същия дневен ред.
Последната дата за сключване на сделки с акции на ПИБ на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 13 май.

Facebook logo
Бъдете с нас и във