Банкеръ Daily

Новини

ПИБ пласира частно емисия облигации за 20 млн. евро

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД - София (5F4) емитира дългово-капиталов (хибриден) инструмент (емисия облигации), който възнамерява да включи в капитала си от първи ред съгласно разпоредбите на Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции, след разрешение от страна на БНБ за това, съобщиха от трезора чрез БФБ-София.
ПИБ пласира облигации при при условията на частно предлагане с обща номинална и емисионна стойност 20 млн. евро представляващи първи транш от облигационна емисия с предвиден общ размер до 40 млн. евро. Банката може да издава следващите траншове до достигане на максималния общ размер в срок до две години от настоящата емисия. Тя е издадена без дата на краен падеж (безсрочна), а лихвата по нея е 12.75%, фиксирана на годишна база.
Облигациите са поименни безналични лихвоносни безсрочни необезпечени свободнопрехвърляеми неконвертируеми дълбоко подчинени, емитирани при условията на първично частно предлагане.
Емисията дългови книжа е регистрирана в Централен депозитар АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във