Банкеръ Daily

Новини

ПИБ капитализира и печалбата си за 2010 година

Редовното общо събрание на акционерите на ТБ Първа Инвестиционна Банка АД - София (5F4), насрочено за 10 май, ще обсъди доклад за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2010 г. и начина за разпределение на финансовия резултат. Предлага се цялата сума в размер на 30.838 млн. лв. да се капитализира, като се внесе във фонд Други резерви с общо предназначение. Намалението от 1.183 млн. лв. (3.7%) в положителния финансов резултат идва от по-големите разходи за обезценка спрямо предходната 2009 година.
На акционерите се предлага да вземат решение и за неизплащане на дивиденти и извършване на други отчисления от нетната печалба за 2011 година. И за предишните две години банката взе същото решение, съобразявайки се с препоръката на БНБ.
Общото събрание ще гласува и за освобождаване и избор на директор служба Вътрешен и контрол съгласно предложението на Управителния съвет. В момента длъжността се изпълнява от Станислав Ганев Божков.
Акционерите ще обсъдят и предложението за освобождаване на членовете на управителния и надзорния съвет от отговорност за дейността им през 2010 година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 26 май на същото място и при същия дневен ред. Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 26 април. Последната дата за сключване на сделки с акции на банката на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 20 април.
Първа инвестиционна банка поддържа кореспондентски отношения с над 600 банки от целия свят, като изпълнява международни преводи в над 60 валути. Тя е сред водещите банки в страната в областта на международните преводи и търговското финансиране.
Към 31 декември ПИБ има общо 162 клона и офиса: централа, 160 клона и офиса, покриващи територията на България и един клон в Кипър.

Facebook logo
Бъдете с нас и във