Банкеръ Daily

Новини

ПИ АР СИ РАЗПРЕДЕЛЯ ПО 0.619 ЛВ. ДИВИДЕНТ

Проведеното на 22 април общо събрание на акционерите на Пи Ар Си АДСИЦ - София (PRQ) е взето решение за разпределяне на брутен дивидент за 2008 г. в размер на 0.619 лв. на акция.
Изплащането му започва от 20 юли 2009 година. Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на общото събрание, или към 30 април.
Последната дата за сключване на сделки с акции на Пи Ар си на борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 28 април (вторник).
Дружеството със специална инвестиционна цел е учредено през юни 2007 г. за неопределен срок. То е специализирано в набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните парични средства в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), покупка на правото на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или продажбата им, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с осъществяването на посочените по-горе дейности.
Акционерният капитал, който е в размер на 650 хил. лв., е разпределен между Българо-американска кредитна банка (23.077%), Алекси Младенов Попов (24.615%), Райчо Георгиев Райчев (20%), Ема Павлова Бонева (20%), Тодор Христосков Рогачев (7.692%) и Константин Тодоров Попов (4.615%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във