Банкеръ Daily

Новини

Пи Ар Си предлагат сумата от 1 582 845.20 лв от печалбата за 2010 г. да се разпредели за дивидент

Мениджърите на Пи Ар Си АДСИЦ - София (PRQ) предлагат сумата от 1 582 845.20 лв от печалбата за 2010 г. да се разпредели за дивидент, или по 1.203 лв. брутен дивидент на акция. Това стана ясно от писмените материали за редовното общо събрание на дружеството, което ще се състои на 30 юни. Ще се обсъдят доклад за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2010 г. и начина за разпределение на финансовия резултат.
В дневния ред са и точките за избор на Одитен комитет и за освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през изминалата година.
Взетите решения ще бъдат отразени в актуализирания устава на дружеството.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 14 юли на същото място и при същия дневен ред. Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 16 юни. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 14 юни.
Дружеството е учредено през юни 2007 г. с неопределен срок на съществуване. То е специализирано в набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране, на набраните парични средства в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), покупка на правото на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или продажбата им, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с осъществяването на посочените по-горе дейности.
Регистрираният капитал е в размер на 13 162 500 лв., разпределени в 1 316 250 броя поименни безналични акции с номинална стойност от по 10 лв. всяка и с право на един глас в общото събрание.

Facebook logo
Бъдете с нас и във