Банкеръ Daily

Новини

Пи Ар Си подкрепя акционерите си 1 864 064.84 лева

Общо 1 864 064.84 лв. ще бъдат разпределени между акционерите на Пи Ар Си АДСИЦ - София (PRQ) като дивидент за 2009 г., общото събрание, насрочено за 24 юни, одобри предложението. Това прави брутен дивидент на акция в размер на 1.593 лева.
Ще се обсъдят и доклада за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2009 г. и анализа на регистрирания одитор.
Акционерите ще разгледат и приемат нови условия (нови параметри за цената) за закупуването на недвижими имоти, съгласно мотивиран доклад на съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.
Акционерите ще гласуват и по предложението за освобождаване на всички членове на борда на директорите - Алекси Младенов Попов, Галин Илиев Попов и Райчо Георгиев Райчев - председател на съвета на директорите и изпълнителен директор, от отговорност за дейността им през миналата година.
В дневния ред са включени и точките за промени в устава на дружеството и за приемане на правила и процедура за упълномощаване чрез електронни средства.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 8 юли на същото място и при същия дневен ред. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на БФБ-София, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 8 юни.
Дружеството е учредено през юни 2007 г. с неопределен срок на съществуване. То е специализирано в набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране, на набраните парични средства в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), покупка на правото на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или продажбата им, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с осъществяването на посочените по-горе дейности.

Facebook logo
Бъдете с нас и във