Банкеръ Daily

Новини

Печалбата на Верея-тур - Стара Загора за миналата година остава в резервите

Редовното общо събрание на Верея-тур АД - Стара Загора (4VT), насрочено за 27 юни, ще обсъди доклад за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2010 г. и начина за разпределение на финансовия резултат. Мениджърите предлагат годишната печалба на дружеството от 215 хил. лева, реализирана през 2010 г., да се отнесе във фонд Резервен. През 2009 г. финансовият резултат на фирмата е печалба от 62 хил. лева.
В дневния ред е и точката за гласуване на промени в състава на Одитния комитет. Проектът за решение предвижда освобождаване от длъжност на члена на контролния орган Динко Господинов Стефанов. Предлага се на негово място да бъде избрана Юлия Христова Славова, мандатът на Одитния комитет да бъде три години.
Общото събрание ще разгледа и предложението за освобождаване на членовете на Надзорния и Управителния съвет от отговорност за дейността им през 2010 година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 14 юли на същото място и при същия дневен ред. Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 13 юни. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 9 юни.
Предметът на дейност на Верея-тур е свързан с хотелиерство и ресторантьорство и организиране на екскурзии в страната и в чужбина.
Капиталът на дружеството е в размер на 62 692 лв., разпределен в същия брой акции, като всяка от тях дава право на един глас в общото събрание.

Facebook logo
Бъдете с нас и във