Банкеръ Daily

Новини

Печалбата на КТБ намаля с 19.2% за шестмесечието

През изминалите шест месеца на 2012 г. Корпоративна търговска банка АД продължи да се развива стабилно и да разширява позициите си на банковия пазар. Според данни на БНБ по сума на активите КТБ е на седмо място, като към края на месец май е с дял от активите на банковата система 5.50% (5.26% към края на 2011 г.). Сумата на активите на трезора към 30 юни е в размер на 4.5 млрд. лв. и нарастването за периода от началото на годината е с 11.3% (+457.325 млн. лв.).


Финансовият резултат на КТБ за първите шест месеца по одитирани данни е нетна печалба в размер на 24.669 млн. лв. и е с отклонение от планираната стойност надолу с 4.269 млн. лв. (-14.8%). При сравнение със същия период на 2011 г. резултатът е с 19.2% по-нисък (към 30 юни: 30.53 млн. лв.).


Кредитният портфейл на банката към края на юни е в размер на 2.96 млрд. лв. и е с относителен дял 65.8% в общата сума на активите. За периода от началото на годината сумата на предоставените кредити е увеличена с 12.6% (332.132 млн. лв.).


През отчетният период КТБ продължи да поддържа много високо качество на кредитния си портфейл. Към 30 юни делът на редовните кредити е 95.18% и само 4.82% (145.036 млн. лв.) са класифицираните извън група редовни. В началото на годината те са в размер на 96.864 млн. лв. и са с относителен дял 3.65% в общата сума предоставени кредити.


Привлечените средства на КТБ към края на юни са в размер на 4.09 млрд. лв., което е с 11.9% (433.640 млн. лв.) повече от началото на годината.


КТБ продължава да финансира дейността си основно чрез привличане на средства от клиенти и в края на отчетния период те са в размер на 3.805 млрд. лв., като формират 93.0% от общата сума депозити. Банката е привлякла и подчинен срочен дълг в размер на 58.732 млн. лв. (вкл. текущо начислени лихви), заемащ дял от 1.5% в общо привлечените средства.


Общото увеличение на привлечените средства от клиенти на банката за периода от началото на годината е с 8.7% (+305.955 млн. лв.). Нарастването на клиентските депозити изцяло е от по-стабилните срочни и спестовни депозити, които се увеличават съответно с 21.3% и 18.5%, докато безсрочно привлечените средства намаляват със 17.9 на сто. Срочните и спестовните депозити формират повече от три четвърти (77.6%) от общо привлечените средства от клиенти на банката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във