Банкеръ Daily

Новини

Печалбата на ЦКБ пада с една трета

В края на второто тримесечие на 2012 г. балансовата стойност на активите на Централна кооперитивна банка АД е 3.117 млрд. лв., според данните от междинния отчет. Кредитната институция продължава да поддържа стабилно развитие, като към края на май 2012 г. заема десето място в класацията на БНБ за търговските банки в България по показателя Балансова стойност на активите.


Към края на юни финансовият резултат на банката е печалба в размер на 5.692 млн. лв. и е с 37.24% по-ниска спрямо година по-рано, когато е била 9.069 млн. лева.


През второто тримесечие Централна кооперативна банка АД придоби 55.91% от ЗАО АКБ ТатИнвестБанк, Република Татарстан (Руска федерация).


На редовното общо събрание на акционерите, състояло се на 29 юни бе одобрен годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Централна кооперативна банка АД за 2011 г. и се прие направеното предложение, печалба на ЦКБ за 2011 г., в размер на 12 623 740.65 лв., да бъде внесена във фонд Резервен.


Също така общото събрание взе решение Централна кооперативна банка АД да сключи договор за подчинен срочен дълг с една от двете фирми - ЦКБ Груп ЕАД или Химимпорт АД, което да бъде определено с решение на Управителния съвет на банката. Кредитът от 45 млн. лв. ще се усвои еднократно и ще се погаси за седем години при 4.5% проста годишна лихва. Лихвата ще се плаща ежегодно, а погасяването на главницата ще стане еднократно, в края на срока. Управителният съвет трябва в срок до шест месеца от вземането на решението да определи.


Към края на юни ЦКБ Груп ЕАД контролира 68.56% от капитала на банката, а Химимпорт АД има дял от 5.14% от книжата с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във