Банкеръ Daily

Новини

ОТВОРЯТ ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА КЛИМАТИЦИ ЗА СЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

В сградата на Министерството на държавната администрация и административната реформа (ул. „Аксаков” 1) ще бъдат отворени офертите на участниците в две обявени от МДААР обществени поръчки, съобщиха от пресцентъра на министерството.
От 10:00 часа ще бъдат отворени офертите на участиците в процедурата за „Доставка и монтаж на климатици за нуждите на държавната администрация и обектите, управлявани от министерството”.
Най-голяма тежест при оценяването ще има критерият предлагана цена – 60%, а останалите 40% се разделят по равно между показателите срок на доставка и монтаж и гаранция на стоките.
Час по-късно ще бъдат отворени офертите на участниците в обществената поръчка за „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проектите, изпълнявани от държавната администрация с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.
Целта на процедурата е да бъде избран независим одитор, който да извърши одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по седемте проекта, които министерството като конкретен бенефициент на ОПАК спечели по програмата:
1. Проект „Създаване на модерна и унифицирана визия на българската държавна администрация в контекста на членството на страната в Европейския съюз”
2. Проект „Разработване на среда, осигуряваща електронни разплащания в процеса за предоставяне на административни услуги по електронен път”
3. Проект “Промотиране на системи, инструменти и добри практики за управление на качеството в администрациите”
4. Проект „Ефективният контрол – залог за “умна”, компетентна и професионална администрация”
5. Проект „Разработване и прилагане на единна методология за функционален анализ на административните структури”
6. Проект „Подобряване на политиката по управление на човешките ресурси в държавната администрация”
7. Проект „Подготовка на служителите от българската държавна администрация за ефективна работа с институциите на ЕС”
Най-голяма тежест при оценяването на офертите има ценовото предложение – 50%. Показателят „Оценка за адекватност на статегически и годишен план” е с относително тегло 25%, а останалите 25% са за оценка на екипа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във