Банкеръ Daily

Новини

Отвори офертите за модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив

Комисия назначена от генералния директор на Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ), отвори офертите на проекта „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив – част от Транс-европейската железопътна мрежа”, съобщиха от компанията.
Обект на обществената поръчка включва три позиции Позиция 1 - Модернизация на железопътната отсечка Септември-Пазарджик, включително гарите Септември и Пазарджик.
Позиция 2 – Модернизация на железопътната отсечка Пазарджик-Стамболийски, включително гарите Огняново и Стамболийски,.
Позиция 3 - Модернизация на железопътната отсечка Стамболийски – Пловдив, включително гара Тодор Каблешков.
Кандидатите могат да участват както за цялата поръчка, така и за всяка от обособените позиции, но само в пълния им обем.
Модернизацията на железопътния участък Септември - Пловдив е част от Транс европейската железопътна мрежа и се обуславя от необходимостта железопътната линия да бъде приведена в съответствия с изискванията към Транс-европейските железопътни линии и като част от тях, да отговаря на изискванията за оперативна съвместимост на железопътната инфраструктура. Постигането на тази оперативна съвместимост, както и скорост от 160 км/ч е основна цел на проекта.
Критерии за оценка на офертите и икономически най-изгодната оферта по смисъл на 1, от т.8 от ДР на ЗОП, при показатели, посочени в документацията за участие:
Проектът е с индикативен бюджет 359 млн.лв, от които 76.5% безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния фонд на Европейския съюз и 23.5% от националния бюджет.
Поръчката обхваща проектиране на строителните работи и тяхното изпълнение за всяка обособена позиция.
Железопътната линия Септември – Пловдив е част от TINA мрежата и Пан-европейски транспортен коридор VІІІ. Съществуващата двойно електрифицирана железопътна линия Септември – Пловдив е с обща дължина 53 км.
Изискването за строителството на жп линии, по които ще се развива висока скорост на влаковете, ще премахне всички съществуващи жп прелези по линията и пресичането на линията с автомобилните пътища ще става чрез надлези или тунели.
- Проектът ще бъде финансиран от Кохезионен фонд на ЕС по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма Транспорт 2007 – 2013 г. Управляващ орган на Оперативната програма Транспорт е Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. ДП „НКЖИ” е бенефициент по проекта.
Проектът ще допринесе за изпълнение на поетите ангажименти на Република България за развитие на железопътната инфраструктура, достигане на европейските стандарти в съответствие с политиката на ЕС и стабилното развитие на транс-европейските транспортни мрежи.
Председател на комисията е инж. Златин Крумов – заместник генерален директор на ДП „НКЖИ”. Оферти за поръчката подадоха: „Терна” АД, Гърция
Консорциум „Светелски- РВП Кьоне”; Консорциум „СО-ВА Инженеринг 1”; “Чи..Ем..Чи.- Акмар – Джойнт Венър” Равена, Италия; „Пор Технобау унд Умвелт” АД, Австрия; Консорциум „Салчеф – Енергоремонт” Италия;. Обединение „ БТП – ГБС (ЖП линия Септември - Пловдив )”; Обединение „Азви – СПХ”
9. Консорциум „ЛВ – СТ”;ДЗЗД „Ай Джи Ей жп инфраструктура Консорциум”
11. Консорциум „БГ – ЖП – ИНФРА”; Консорциум „Железопътни магистрали”
13. „ОХЛ ЖС” АД Чешка Република; Консорциум „Алпине Бау – Х.Ф.Вибе”
15. Обединение „Трансеуропа Асигния – Махента; „Актор” Гърция, гр. Атина
17. Консорциум „Страбак – Железопътнио строителство”; „Пицароти ИПС” ДЗЗД
19. Консорциум „Туци – Мавимекс”.

Facebook logo
Бъдете с нас и във