Банкеръ Daily

Новини

ОТПИСВАТ РОДИНА ТУРИСТ АД ОТ ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР

Родина-турист АД, София, е насрочило извънредно общо събрание на акционерите на 22 декември 2006 г. в седалището на дружеството според покана, публикувана в Държавен вестник. Акционерите трябва да гласуват за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор. При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 8 януари 2007 г. на същото място и час и при същия дневен ред.
Мажоритарен собственик в хотела е Родина Турист 97 АД с 90.84% от капитала. Комисията за финансов надзор му разреши да отправи търгово предложение за Родина-турист, което е в сила от 6 ноември до 3 декември 2006 година. Акциите, обект на изкупуване, са 24 330, а предложената цена е 25.50 лв., което е с 2 лева над първоначалната оферта. Търговият предложител възнамерява да поиска отписване на дружеството от публичния регистър.
Неконсолидираната печалба на Родина-турист АД за деветте месеца на 2006 г. е в размер на 19 хил. лв. спрямо 8 хил. лв. за сравнимия период на миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във