Банкеръ Daily

Новини

ОТПИСВАТ ЕЛЕКТРОНИКА ОТ ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР

Електроника АД - София свиква извънредно общо събрание на акционерите на 21 юли 2008 г., което ще вземе решение за отписване на компанията от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 12 август на същото място и при същия дневен ред.
Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в общото събрание, е 3 юли.

Facebook logo
Бъдете с нас и във