Банкеръ Daily

Новини

Отново огромен интерес на първичен пазар на ДЦК

На 11 октомври Министерството на финансите преотвори емисия държавни ценни книжа (ДЦК) с оригинален матуритет от две години и шест месеца, деноминирана в евро. На поредния аукцион бяха предложени книжа за 15 млн. евро, като поръчките, подадени от първичните дилъри на ДЦК, превишиха значително предложения за продажба обем. Общо подадените поръчки бяха за 87.1 млн. евро, което представлява отново рекордно висок коефициент на покритие от 5.81.
Силно търсене на ДЦК бе регистрирано от страна на банковите институции, като интерес към аукциона заявиха и институционални клиенти - пенсионни фондове, застрахователни и презастрахователни дружества. Министерството на финансите реши да одобри поръчки в размер на предварително предложеното за продажба количество ДЦК при доходност 3.19%, което е в рамките на предварителните очаквания.
Индикаторът, илюстриращ инвеститорския интерес, затвърждава възприемането на ДЦК като инвестиционна алтернатива с атрактивно съотношение доходност/риск. Той кореспондира и с усилията, полагани от страна на МФ, за разнообразяване на матуритетната и валутната структура на вътрешния дълг и привличане на по-широк кръг инвеститори към пазара на български държавен дълг.
Инвестиционният клас рейтинг на страната и макроикономическите й фундаменти, а също така стабилните й резерви, обезпечават възможностите за свободно пазарно-ориентирано финансиране на местния и на международните капиталови пазари. Отчитайки всички тези обстоятелства, както и динамично променящата се в международен план среда, МФ много внимателно следи и анализира различните дългови алтернативи в контекста на постигането на най-добрите възможности за финансиране на страната и запазване на дългосрочна фискална стабилност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във