Банкеръ Daily

Новини

Oтнемат държавно имущество, предоставено за безвъзмездно ползване на сдружение за напояване

Със заповед на министъра на земеделието Мирослав Найденов се отнема имуществото на сдружение за напояване „Санданска Бистрица” за констатираните злоупотреби. Те са установени по време на съвместна проверка на инспектората на аграрното ведомство, „Правна дирекция” и „Вътрешен контрол” в „Напоителни системи” ЕАД, РПУ Сандански, икономическа полиция и РДНСК Благоевград. След оглед на място са съставени протоколи за състоянието на напоителните канали, тръбната мрежа, помпените станции, изравнители, предоставени през 1999 година за безвъзмездно ползване от държавното търговско дружество „Напоителни системи” ЕАД на Сдружението.
Установено е неправомерно отдаване под наем и незаконно строителство в сервитута на изравнителите, собственост на „Напоителни системи” ЕАД, унищожена машинна и електро- част в помпена станция „Склаве”, липса на оборудване и елементи за около 70 000 лева. Откраднати са дори тухлите, оставени са само бетонните колони на сградата. Във втората помпена станция „Дамяница” двете високонапорни помпи са демонтирани като на мястото на едната е монтирана помпа с обърнато работно колело, ползвана като турбина за изградения през 2005 година, МВЕЦ „Дамяница” от фирма „Мело 98” ООД. Между „Напоителни системи” ЕАД и МВЕЦ-ът не е сключен договор за използване на съоръжения на Дружеството за доставка на вода и наем, както е практиката с всички останали МВЕЦ-ове, построени на съоръжения, собственост на „Напоителни системи” ЕАД. Такъв договор е сключен между ВКС „Санданска Бистрица” и „Мело 98” ООД за срок от 3 години и месечна цена от 10 лева, въпреки, че Сдружението няма юридическо право на това. Инспекторите са установили още неправомерно изваждане на тръби в землищата на селата Склаве и Джигурово. Главният напоителен канал, предаден за експлоатация на Сдружението е напълно унищожен, като земните участъци са силно обрасли и засипани, а бетоновите части са разрушени. Земеделските земи около напоителните канали не се обработват и не се напояват, с изключение на няколко малки оранжерии. Открити са 12 незаконни отклонения от тръбопровод на „Напоителни системи” ЕАД, по които се подава вода до автомивки, хотели, МВЕЦ „Дамяница” и оранжерии в град Сандански, без да бъдат съгласувани с „Напоителни системи” ЕАД.
Правото за безвъзмездно ползване на хидромелиоративните съоръжения от Сдружението за напояване е предоставено през 1999 година с Договор между „Напоителни системи” ЕАД и Водно кооперативен съюз „Санданска Бистрица” (ВКС). Подписването на договора е в изпълнение на съвместен проект на българското правителство и Световната банка за преструктуриране на напояването в страната. С него са поети ангажименти за безвъзмездно ползване на хидромелиоративни съоръжения, включени в капитала на Напоителни системи ЕАД от организации на водоползвателите. Балансовата стойност на предадените през 1999 г. хидромелиоративни съоръжения на „Санданска Бистрица” за безвъзмездно ползване е 435 500 лева. Срокът на договора е 10 години. През 2009 година, Договорът е преподписан между „Напоителни системи” ЕАД и „пререгистрираният” ВКС в Сдружение за напояване „Санданска Бистрица”, по предложение на ликвидираната вече Изпълнителна агенция по хидромелиорации (ИАХ), въпреки многобройните сигнали за нередности, подадени до Агенцията. Договорът е подписан за 5 години.
На 22 май 2010 г. до управителя на „Мело 98” ООД, Никола Малчев, е депозирана нотариална покана от изпълнителния директор на „Напоителни системи” ЕАД, Елица Попова, за доброволно изпълненение на задълженията към Дружеството и освобождаване в 7 дневен срок на незконно обитаваната от него помпена станция „Дамяница”. Тъй като всички нотариуси в Сандански отказаха да връчат нотариалната покана, в края на месец юли и в резултат на многобройните сигнали до МЗХ и РПУ Сандански, със заповед на министъра на земеделието и храните, Мирослав Найденов беше разпоредена проверка на съоръженията, предадени за ползване на сдружението за напояване „Санданска Бистрица”. Резултатите ще бъдат предоставени на прокуратурата за последващи съдебни действия. Отделно от „Напоителни системи” ЕАД ще бъдат заведени дела за пропуснати ползи и претърпени загуби.
В момента „Правна дирекция” и новосъздаденото звено „Вътрешен контрол” в „Напоителни системи” ЕАД подготвят обобщен доклад за дейността на 27 –те сдружения за напояване, с които „Напоителни системи” ЕАД има сключени договори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във