Банкеръ Daily

Новини

Откриват се два нови института в Университета по библиотекознание

Ще бъдат открити Институт за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на културно-историческото наследство и Институт за научни изследвания и обучение на докторанти в структурата на Университета по библиотекознание и информационни технологии. Това реши правителството на днешното си заседание. Университетът по библиотекознание и информационни технологии включва в структурата си две звена: Факултет по библиология, информационни системи и обществени комуникации и Департамент по общообразователни дисциплини.
Със създаването на Институт за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на културно-историческото наследство се цели изграждане на съвременна научноизследователска и образователно-информационна среда за планиране и разработване на проекти и иновативни концепции в областта на културното наследство; осъществяване на връзка между научни изследвания, обучение и практическа реализация; интегриране на културното наследство в съвременната информационна среда, неговата защита и защитата на националната култура и идентичност. В института ще се провеждат дългосрочни изследвания в областите организация и управление на културно-историческото наследство; културно-исторически паметници; архивно-документално наследство; българско книжовно богатство и наследство; духовност и лидерство; защита на културно-историческото наследство; културен туризъм; архитектурно наследство и др.
В Института за научни изследвания и обучение на докторанти ще се подготвят научни кадри с квалификация и компетентности в областта предимно на библиотекознанието и информационните технологии. Висшето училище ще обучава докторанти по научните специалности, получили акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация с оценка „много добра: Книгознание, библиотекознание и библиография; Автоматизирани системи за обработка на информация и управление; Организация и управление извън сферата на материалното производство и Теория на научната информация.
Откриването на новите основни звена няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във