Банкеръ Daily

Новини

Открита е процедура за концесия на „Пристанищен терминал Бургас изток-2”

Открита е процедурата за концесия на „Пристанищен терминал Бургас изток-2”, с площ 419 468.38 кв. метра. Това съобщиха от Министерството на транспорта.
Концесионерът ще може да извършва пристанищни услуги по обработка на товари и поща, морско-технически услуги (швартоване, снабдяване на корабите с електроенергия, телефон и вода), за реализацията на които се изисква използване на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения. Съпътстващите дейности се определят при условия и по ред, заложени в концесионния договор или в допълнително споразумение към него.
Изискванията за участие в процедурата са кандидатите да докажат 5-годишен професионален опит в извършването на пристанищни услуги от пристанищен оператор и/или на дейности, идентични или сходни с дейностите, които могат да се извършват с обекта на концесия. Освен това трябва да докажат, че за последната финансова година са обработили не по-малко от 4 000 000 тона товари, а корабособствениците, чартьорите и корабните мениджъри да докажат, че за последната финансова година са превозили не по-малко от 4 000 000 тона товари със собствени и/или наети кораби през пристанища.
За да отговорят на икономическите и финансовите критерии, участниците в процедурата трябва да докажат, че за последните 3 финансови години са реализирали приходи в размер не по-малко от 750 000 000 лева, а балансовата стойност на активите им за последната финансова година да не е по-малка от 500 000 000 лева.
Банковата гаранция за участие в процедурата е 400 000 лева. Концесионерът ще бъде избран според критерии за оценка, посочени в обявление № 1 от 24.02.2011 г. в електронната страница на Държавен вестник.
Кандидатите ще може да подават оферти в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в срок от 48 дни, от датата на публикуване на обявлението за концесията в електронната страница на Държавен вестник.

Facebook logo
Бъдете с нас и във