Банкеръ Daily

Новини

ОТКРИХА НАРУШАВАНЕ ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ДОГОВОРИ ЗА УСЛУГИ

Неравновесие между правата и задълженията на двете страни, изключване или ограничаване правата на потребителя при пълно или частично неизпълнение или неточно изпълнение на договорните му задължения и наличие на изрази, които дават възможност за тълкуване са най-често срещаните неравноправни клаузи в 97-е разгледани от експертите на КЗП договори на търговци за предоставяне на услуги от различно естество. Това съобщиха от пресцентъра на комисията. Тези уговорки, които са във вреда на потребителя са открити в договори за далекосъобщителни и куриерски услуги. Друго често срещано нарушение е задължаването на потребителя при неизпълнение на неговите задължения да заплати необосновано високо обезщетение или неустойка. Такива клаузи са заложени в договори на търговци, които се занимават с проектиране, изработване, доставка и монтаж на дограми.
В разгледаните общи условия към 21 договора на далекосъобщителни услуги експертите на КЗП откриха клаузи, които дават възможност за едностранна промяна на цените и невъзможност за потребителя да се откаже от договора. Освен това при прекратяване на достъпа до мрежите се предвижда потребителят да дължи плащане на всички задължения, които не са били известни като размер до момента на прекратяване на достъпа. Още една неравноправна клауза в този тип договори е уговорката, че операторът не носи отговорност за влошено качество или за временно прекъсване на връзката, дължащо се на несъвършенство и повреди по други мрежи.
Друга неравноправна клауза е открита при анализираните 18 договори на фирми за проектиране, изработване, доставка и монтаж на дограми. Тя предвижда различна отговорност на страните при прекратяване на договора. Без да е неравноправна клауза, но с оглед постигане по-голяма яснота, на куриерска служба е направено предложение да прецизира сроковете на пратките в зависимост от това дали съдържат бързо развалящ се продукт или не.

Facebook logo
Бъдете с нас и във