Банкеръ Daily

Новини

ОТ 4 СЕП­ТЕМ­В­РИ ПЕТ­РОЛ АД ЗА­ПОЧ­ВА ИЗ­П­ЛА­ЩА­НЕ­ТО НА ДИ­ВИ­ДЕН­ТА ЗА 2005 Г.

От 4 сеп­тем­в­ри Пет­рол АД стар­ти­ра из­п­ла­ща­не­то на ди­ви­ден­та за фи­нан­со­ва­та 2005 го­ди­на. Ак­ци­о­не­ри­те, ко­и­то при­те­жа­ват кли­ен­т­с­ки смет­ки при ин­вес­ти­ци­о­нен пос­ред­ник ще мо­гат да го по­лу­чат чрез съ­от­вет­ния ин­вес­ти­ци­о­нен пос­ред­ник. За ак­ци­о­не­ри­те, ко­и­то ня­мат кли­ен­т­с­ки смет­ки при ин­вес­ти­ци­о­нен пос­ред­ник, ди­ви­ден­ти­те ще се из­п­ла­щат в офи­са на Пет­рол АД, Со­фия, бул. Чер­ни връх № 43. Об­що­то съб­ра­ние на ак­ци­о­не­ри­те на ком­па­ни­я­та, про­ве­де­но през юни, ре­ши да се раз­п­ре­де­ли бру­тен ди­ви­дент в раз­мер на 0.0066 лв. за ак­ция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във