Банкеръ Daily

Новини

Освободиха мениджърите на ОЦК от отговорност

Акционерите на Оловно-цинков комплекс АД - Кърджали (5OTZ) са одобрили изготвения от мениджърите доклад за дейността на дружеството, одитирания без забележки годишен финансов отчет за 2011 г. и отчета за управлението на дружеството. това става ясно от протокола от проведеното на 13 август общо събрание на акционерите.


През миналата година се отбелязва увеличение на кредитната задлъжнялост на фирмата спрямо 2010-а, което е заради взети допълнителни кредити от Първа инвестиционна банка АД, казват от дружеството. Сумата е 107.593 млн. лева, в т.ч. 96.982 млн. отчетени дългосрочни банкови заеми и 10.611 млн. - текуща част на дългосрочни банкови заеми. За 2010-а тези кредити са били на стойност 66.336 млн. лева. Заради свитата производствена дейност и затварянето на оловното производство ОЦК приключи миналата година със загуба от 13.412 млн. лева. Акционерите са решили тя да бъде покрита със средства от фонд Резервен, в който в края декември се съхраняват 79.654 млн. лева.


ОЦК няма дългосрочни вземания според финансовия отчет за миналата година. Текущите такива са в размер на 5.827 млн. лева, като най-много има да получава от клиенти и доставчици.


Дългосрочните задължения обаче са 132.454 млн. лева, като на свързани предприятия има да плаща 30.572 млн., а останалите са по получени заеми. Текущите задължения също не са малко - 58.565 милиона. Според отчета няма стари задължения към бюджета, персонала и социалното осигуряване.


Общото събрание е освободило от длъжност Одитният комитет на ОЦК и е избрало нов контролен орган в състав: Валентин Гуевски, Валентина Баненкина и Сергей Тодоров. Те ще имат мандат от три години.


Всички членове на Надзорния и Управителния съвет са били освободени от отговорност за дейността им през 2011 г., става ясно още от протокола на общото събрание. В надзора влизат: Валентин Кирилов Захариев - председател, Ивайло Коевски и Бойко Ноев. В оперативното управление са били: Славея Стоянова - председател на борда и изпълнителен член, Светлана Димитрова, Цветанка Любенова, Петър Валентинов Захариев и Валентин Гаджев. Членовете на двата борда са получили възнаграждение за миналата година в размер на 39 хил. лв. (за 2010-а сумата е била 106 хил.).


На заседанието на общото събрание са участвали общо 92.60% от капитала на дружеството и гласовете с право на глас. Присъствали са осем пълномощници, които са били упълномощени от 13 акционери, в т.ч. трите фонда на ПОК Доверие АД с 75 931 акции, ЦКБ с 28 хил. акции, The Bank of New York Mellon с 5000 акции, трите фонда на ПОАД ЦКБ-Сила АД с 85 230 акции, двата договорни фонда на УД ЦКБ асетс мениджмънт ЕАД с 21 818 акции, Първа инвестиционна банка с 1 акция, Интертръст холдинг АД с 7 563 629 акции (89.90%).


Според отчета за миналата година акционери в ОЦК са 103 фирми и още 2 124 индивидуални инвеститори, които са собственици на 4.72% от книжата с право на глас. Членовете на надзорния съвет не притежават акции на ОЦК, единствено Славея Стоянова има 120 ценни книжа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във