Банкеръ Daily

Новини

Осребряват имуществото на обявената в несъстоятелност фирма Качествена металургия - Перник

Росен Иглев - синдик на обявената в несъстоятелност фирма Качествена металургия АД по ф.д. № 329/1997 по описа на Пернишкия окрьжен съд обявява на интересуващите се, че на 18 май в канцеларията на синдика, находяща се в Перник, ул. Младен Стоянов № 2 ще се проведе продажба на имущества, собственост на длъжника на обща стойност 5 119.75 лева.
Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача. Продажбата ще се проведе чрез търг с тайно наддаване. Оглед на имуществото може да бъде извършван всеки вторник и петък след предварителна уговорка със синдика. Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика.
Наддавателни предложения се подават в деня на продажбата от 10.00 до 11.00 часа. Желаещите да участват в наддаването подават офертите си в запечатан плик, като посочват име, съответно фирма на участника, седалище, адрес и телефон за кореспонденция, обект, за който наддават, и предложената от тях цена с цифри и думи. Към предложението кандидатите прилагат: оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от началната цена на имуществото, за което участват; изрично пълномощно, в случай че предложението се подава от пълномощник; доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец; удостоверение за актуално състояние.
Резултатът от наддаването ще бъде обявен от синдика в деня на продажбата (18 май) веднага след изтичане на срока за подаване на предложенията, в присъствието на явилите се кандидати. За купувач на имуществото, като отделни вещи, ще бъде обявен този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако тя е предложена от повече от един кандидат, купувачът се определя чрез незабавен търг с явно наддаване.
Обявеният за купувач е длъжен в срок от пет дни от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако срокът не бъде спазен, внесения от наддавача задатък служи за удовлетворяване на кредиторите, а синдика поканва наддавача, който е предложил следващата най-висока цена, ако не е изтеглил задатъка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във