Банкеръ Daily

Новини

Осребряват имущество на обявената в несъстоятелност компания Риламат - Ихтиман

Йордан Тодоров - синдик на обявената в несъстоятелност компания Риламат ООД - Ихтиман обявява търг с явно наддаване по реда на чл. 717ж от Търговския закон за продажба на имущество на фирмата като цяло.
Продава се урегулиран поземлен имот с площ 7726 кв. м в Ихтиман , ул. Подгарова по плана на Ихтиман заедно с построените в парцела: склад за зърно на един етаж със застроена площ от 1080 кв. м; елеваторна кула на един етаж със застроена площ 56 кв. м; авторазтоварище с навес със застроена площ 80 кв. м; склад за брашно на един етаж със застроена площ 810 кв. м; едноетажна административна сграда със застроена площ 55 кв. м; кантар с навес със застроена площ 28 кв. м; трафопост 800 kVA , както и всички трайно закрепени към имота подобрения.
В търга е включена и поточна линия за производство на PVC - мека покривна изолация , представляваща екструдер тип 120, модел едночервячен, екструдер тип 120, модел едночервячен , екструдер тип 60, модел едночервячен, адаптер, дюза за фолио, машина за изправяне, изтеглящо устройство, ел.табла и ел. захранване и компресор.
Началната цена е в размер на 80% от експертната оценка и е в размер на 1 958 880 лева. Стъпката за наддаване е 5% от началната цена.
Търгът ще се проведе от 12 часа на 15 октомври в канцеларията на синдика в София, ул. Софроний Врачански №2А.
Документите за продажба се държат в канцеларията на синдика на посочения по-горе адрес. Оглед на активите може да бъде извършван всеки работен ден до деня предхождащ търга, след предварително съгласуване.
Наддаването се извършва чрез вписване на предложенията в наддавателен лист. Обявяването на купувач се извършва от синдика в протокол, който се подписва от него и явилите се наддавачи.
Купувачът трябва в срок от пет дни от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Когато лицето, обявено за купувач, внесе своевременно дължимата сума, съдът с постановление му възлага имуществените права. Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

Facebook logo
Бъдете с нас и във