Банкеръ Daily

Новини

Осребряват имущество на обявената в несъстоятелност фирма Мавро Поли - Любимец

Диана Колева - синдик на обявената в несъстоятелност фирма Мавро Поли ООД - Любимец обявява на интересуващите се, че на 20 май от 12.00 ч. ще се проведе в канцеларията на синдика в База за семепроизводство (бивш Стопански двор) в землището на Любимец - местонахождението на продаваните активи, публична продажба на цялото имущество, собственост на фирмата, представляващо Технологично оборудване на база за семепроизводство.
В продажбата се включват линия за приемане и сушене на зърно, в т. ч. фундиране, метална носеща конструкция, три броя буферни силози, сушилня, шнеков транспортьор, верижен транспортьор, кофов елеватор, ел. захранване - четири табло и други (внос от Германия). В продажбата влизат и три броя стоманени кръгли силози с плоско дъно с диаметър девет метра и височина тринадесет метра, с обем седемстотин тона зърно всеки, в т. ч. масивни бетонови фундаменти, верижен транспортьор КГ25 с производителност 25 т/час и с дължина тридесет метра, вентилационна канална система на трите силоза, метални стълби, площадки и парапети, кофови елеватори и други. Другите активи са тунелна сушилня с непрекъснато действие тип 1500-7WS, с производителност 4,4 т/час, две универсални машини Petkus с производителност 25 т/час всяка и движими вещи съгласно приложение № 1.
Общата оценка на описаните активи е 426 870 лв., а първоначалната цена, от която ще започне продажбата е равна на оценката.
Оглед може да се извършва в База за семепроизводство (бивш Стопански двор) в землището на Любимец, при предварително уговорено посещение. Тръжната документация е на разположение на заинтересуваните всеки работен ден в Любимец, ул. Отец Паисий, бл. 60, вх. Б, ап. 35.
Всеки кандидат за купувач подава предложение за цена (изписана с цифри и думи) - оферта и документ за внесен задатък, поставени общо в запечатан плик, в канцеларията в База за семепроизводство в землището на Любимец, на 20 май от 09.00 до 12.00 часа. Внасянето на задатък е условие за участие в продажбата. За купувач ще бъде обявен предложилият най-висока цена кандидат.
Обявяването на купувача ще се извърши на 20 май в 12.00 ч. от синдика в канцеларията в База за семепроизводство в землището на Любимец, в присъствието на явилите се наддавачи.
Купувачът трябва да внесе предложената от него цена, след приспадане на внесения задатък, в петдневен срок. Ако цената не бъде платена в този срок, внесеният задатък се задържа за удовлетворяване на кредиторите и се прилага чл. 717е от Търговския закон.

Facebook logo
Бъдете с нас и във