Банкеръ Daily

Новини

Осребряват имущество на обявената в несъстоятелност фирма Биоеко - Варна

Лъчезар Митков Бажлеков - синдик на обявената в несъстоятелност фирма Биоеко АД - Варна обявява на интересуващите се, че на 20 май в канцеларията на синдика, във Варна, ул. Д-р Людвиг Заменхоф № 12, ет.2, офис 2, ще се проведе повторна продажба на обособена част като цяло, принадлежаща на Биоеко АД (в несъстоятелност).
Става въпрос за поземлен имот във Варна, район Младост Западна промишлена зона, сградата в него е със застроена площ 1331 кв. метра. Тя е на един етаж, а предназначениета й е - промишлена сграда.
Вторият обект е в същия поземлен имот и е сграда със застроена площ: 18 кв. м на един етаж. Предназначението й е друг вид сграда за обитаване.
Според документа за собственост сградите са: Битов корпус на два етажа с обща площ от 273 кв. м, Производствено хале на един етаж - метална конструкция с площ от 1104 кв. м, Помещение за охрана с площ от 19.50 кв. м и Покрит склад с площ от 360 кв. метра.
Началната тръжна цена като цяло на обособената част е 1 031 096 лева.
За участие в наддаването участниците следва да внесат задатък в размер на 10% от началната цена на продаваното имущество.
Лицата, желаещи да закупят продаваното имуществото, като цяло на обособена част, могат да извършат оглед всеки вторник и четвъртък от 10 до 12 часа. Желаещите за закупят имуществото могат да се явят в канцеларията на синдика всеки вторник и четвъртък от 16.30 до 18.30 ч. за да прегледат книжата.
Продажбата ще се проведе чрез търг с явно наддаване, при стъпка за наддаване в размер на 1000 лева. Заявлението за участие се представя в канцеларията на синдика във Варна, ул. Д-р Людвиг Заменхоф № 12, ет.2, офис 2 на 20 май от 10.00 часа до 13.00 часа. Всеки участник в търга следва да представи на синдика квитанция в оригинал за внесения задатък преди да е направил наддавателното си предложение. Кандидатът представя документи за легитимация, а именно: удостоверение за актуално състояние на фирмата, издадено от Агенцията по вписванията към Търговския регистър, документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно (ако наддавачът се представлява от пълномощник).
На 20 май, в 13.00 ч., в канцеларията на синдика във Варна, ще се проведе търг с явно наддаване на посоченото в обявлението имуществото като цяло на обособена част. За купувач ще бъде обявен този наддавач, който е предложил най-висока цена. Обявеният за купувач е длъжен в срок 5 дни от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако срокът за плащане на цената не бъде спазен, внесения от наддавача задатък служи за удовлетворяване на кредиторите, а синдика поканва наддавача, който е предложил следващата най-висока цена, ако не е изтеглил задатъка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във