Банкеръ Daily

Новини

ОС­НОВ­НИ­ЯТ ЛИХ­ВЕН ПРО­ЦЕНТ ЗА СЕП­ТЕМ­В­РИ СЕ ПО­ВИ­ША­ВА ДО 2.94 ПРО­ЦЕН­ТА

Ос­нов­ни­ят лих­вен про­цент (прос­та го­диш­на лих­ва) за ме­сец сеп­тем­в­ри 2006 г. се по­ви­ши до 2.94 на сто, съ­об­щи­ха от Бъл­гар­с­ка на­род­на бан­ка. То­ва е най-ви­со­ко­то ни­во на ОЛП от май 2004 г. на­сам. За пос­лед­ни­те два ме­се­ца - юли и юни, ос­нов­на­та лих­ва бе съ­от­вет­но 2.80% и 2.69%. Ос­нов­ни­ят лих­вен про­цент в стра­на­та се об­ра­зу­ва на ба­за­та на сред­на­та арит­ме­тич­на ве­ли­чи­на от стой­нос­ти­те на ин­дек­са ЛЕ­О­НИА (Lev OverNight Index Average).

Facebook logo
Бъдете с нас и във