Банкеръ Daily

Новини

Оптимизира се работата на администрацията в Агенцията по енергийна ефективност

Оптимизира се работата на администрацията в Агенцията по енергийна ефективност. Това реши правителството, изменяйки устройствения правилник на ведомството. Промените предвиждат трансформиране и систематизиране на функциите на отделни звена с цел оптимизиране организацията и координацията на работа в агенцията. Прецизират се и функциите на изпълнителния директор и главния секретар.
Досегашната дирекция „Административно обслужване и финансово-стопански дейности” става „Административно-правно обслужване, финансово-стопанска дейност, международно сътрудничество и връзки с обществеността”. Целта е засилване и ускоряване на взаимодействието на агенцията с чуждестранните институции, изпълняващи сходни функции в държавите-членки на ЕС и извън неговите рамки, както и повишаване ефективността при комуникиране с органите на централната власт, местното самоуправление и други.
Съществуващата дирекция „Планове, програми и международно сътрудничество” се трансформира в дирекция „Планове, програми и анализи” като дейностите, свързани с международното сътрудничество се прехвърлят към обща администрация, а в дирекцията остават дейностите, свързани с анализа на информацията. До момента тези функции бяха приоритет на дирекция „Информация и контрол”.
Така двете специализирани дирекции се разграничават на предметен принцип и това ще позволи рационалното използване на капацитета на експертите, разработващи анализите за състоянието на енергийната ефективност в страната и на тези, осъществяващи контролните дейности по глава шеста от Закона за енергийната ефективност.
Измененията в Устройствения правилник предвиждат и намаляване броя на териториалните звена, които осъществяват контролни функции, като седалищата им ще бъдат в центровете на шестте района на планиране – Монтана, Русе, Варна, Бургас, София и Пловдив.
Структурните промени в агенцията ще се извършат в рамките на съществуващата численост на персонала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във