Банкеръ Daily

Новини

Определен е редът за изчисляване на финансовите гаранции при трансграничен превоз на отпадъци

Правителството прие Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци. Наредбата засяга отпадъци, които подлежат на процедура на предварителна писмена нотификация и съгласие .
С постановлението за приемане на наредбата се променят още девет наредби – за опаковките и отпадъците от опаковки, за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства, за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили, за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.
В тях са отразени приетите забележки на Европейската комисия – Генерална дирекция „Околна среда”, от проверката за съответствие на директивите относно опаковките и отпадъците от опаковки, излезлите от употреба превозни средства, отпадъците от електрическо и електронно оборудване, обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили със съответните наредби.
В Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, се въвежда продуктова такса за полиетиленови торбички, с цел мотивиране на гражданите за намаляване на потребление на този вид опаковки, които замърсяват околната среда.
Нова глава „Публичен регистър” се въвежда в Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори и Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, с което се регламентират реда и условията за регистриране на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори и електрическо и електронно оборудване.
В Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства и Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване се въвеждат изискванията на Директиви на ЕС относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси. Въвеждат се нови изисквания в наредбите за масово разпространените отпадъци по отношение на одита на организациите по оползотворяване на отпадъци и лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално.
В Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието се уеднаквяват пределно допустимите концентрации за съдържание на вредни вещества в почвите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във