Банкеръ Daily

Новини

ОДОБРИХА ПРОМЕНИТЕ В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ХЕРТИ

Акционерите на Херти АД - Шумен не са освободили от отговорност за дейността й за 2009 г. Жулиета Николаева Мандаджиева - член на съвета на директорите на дружеството. Заедно с това са одобрени предложените промени в органите на управление. Жулиета Николаева Мандаджиева е освободена, а Светослав Христов Стаменов е избран на нейно място за нов независим член на борда. Мандатът на Румен Стойчев Костов като член на съвета на директорите е удължен до юни 2013 година.
Останалите членове на управителния орган са освободени от отговорност за дейността им през миналата година.
Приети са доклада за дейността на дружеството и годишния консолидиран доклад за дейността на Групата, годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и годишния консолидиран финансов отчет на Групата за миналата година, както и начина за покриване на загубата от 2008 година. Решено е сумите от фонд Резервен и неразпределената печалба от минали години да послужат за покриване на част от отчетената загуба за изминалата година.
Общото събрание е избрало Одитен комитет на компанията в предложения състав и мандат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във