Банкеръ Daily

Новини

Одобрени са нови 12 схеми започват по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за 2012 година

Общо 22 схеми с бюджет от 350 милиона лева бяха разгледани на 15 ноември от Комитета за наблюдение на Оперативна програма bdquo;Развитие на човешките ресурсиrdquo;, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика. Одобрени са 8 изцяло нови схеми, насочени приоритетно към висшето образование и социалното включване, които ще стартират през 2012 г. заедно с още 4 други схеми, приети на предишни заседания на Комитета. Това означава, че близо 100% от бюджета на Оперативна програма, bdquo;Развитие на човешките ресурсиrdquo; 2007-2013, възлизащ на 2.4 милиарда лева, е разпределен в конкретни схеми.


Поради изключително високия интерес от страна на работещите към ваучерните схеми bdquo;Аз могаrdquo; и bdquo;Аз мога повечеrdquo;, срокът на изпълнение на първата беше удължен до 2013 г., а с почти 80% ще бъде увеличен бюджета на bdquo;Аз мога повечеrdquo;, в случай че резултатите от протичащата в момента междинна оценка на изпълнението на ОП РЧР докаже ефективността на проектите за обучение на заети лица с ваучери. В ситуацията когато българските работодатели се принуждават да ограничават инвестициите в своя човешки капитал, самите заети лица проявяват силна активност към възможностите за обучение за придобиване и повишаване на професионалната си квалификация или придобиване на ключови компетенции. Над 75 хиляди са заявленията, подадени в Дирекциите bdquo;Бюра по трудаrdquo; в цялата страна през първите 3 месеца от старта на схемата. 64% от кандидатите за ваучери желаят да повишат знанията си по чужд език. Две от разгледаните схеми са с фокус върху създаването на заетост за младежи и млади специалисти без трудов стаж, а общият бюджет по тях е 18 милиона лева.


Три са новите схеми в сферата на образованието, които ще стартират през следващата година. Те са насочени към подобряване на управленския капацитет на висшите училища и създаването на система за квалификация и кариерно развитие на академичния състав. 6 милиона лева са предвидени за подобряване на взаимодействието между образованието и бизнеса. Те ще бъдат инвестирани за актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда.


През 2012 г. ще продължи изпълнението на процедурите в подкрепа на деинституционализацията и осигуряването на живот в общността на настанените в Домове за деца, лишени от родителска грижа. Две нови схеми ще спомогнат за реално прилагане на политиките за равни възможности, социално включване и грижа за хората с увреждания. С над 40% беше увеличен бюджетът по схема bdquo;Алтернативиrdquo;, по която общините участват като партньори и която цели професионализиране на услугата bdquo;Личен асистентrdquo;.


Пред нас стоят нелеки и отговорни задачи през 2012 г. Тъй като към момента почти целия бюджет на Оперативна програма bdquo;Развитие на човешките ресурсиrdquo; вече е разпределен в конкретни мерки и схеми, нашият екип ще се съсредоточи върху повишаване нивото на договаряне и качественото й изпълнение, както и върху ускоряване на процеса на усвояване на средствата по Оперативната програма. Целта ни е тя да продължи да бъде ефективен инструмент на държавната политика в областта на пазара на труда, образованието и обучението и социалното включване, коментира Деяна Костадинова, заместник-министър на труда и социалната политика и ръководител на управляващия орган на Оперативна програма bdquo;Развитие на човешките ресурсиrdquo;.


През следващата година ще сме изправени и пред предизвикателството да започнем подготовката на програмния период 2014-2020. На общоевропейско ниво вече започна дискусията на проекта за директива на Европейската комисия по отношение на приоритетите и целите при разпределението на средствата от Структурните и Кохезионния фонд. Предстои ни нелеката задача да съобразим общоевропейската стратегия с нашите национални цели и да очертаем приоритетните области, в които ще инвестираме до 2020 г., допълни заместник-министър Костадинова.


От 2007 г. до момента по Оперативна програма bdquo;Развитие на човешките ресурсиrdquo; са стартирали общо 126 процедури, от които 46 в периода януари-октомври 2011 г. с общ бюджет над 900 милиона лева. Сключени са договори с бенефициенти за над 1 милиард и 373 милиона лева, което представлява 58% от целия бюджет на програмата. За месеците от началото на 2011 г., размерът на договорените средства нараства с 20%, а на плащанията към бенефициенти ndash; с над 66% спрямо предходната година. Към бенефициентите са разплатени над 349 милиона лева или малко повече от 14% от бюджета на програмата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във