Банкеръ Daily

Новини

Одобрени са двама нови членове на съвета на директорите на ИП Позитива

Марияна Димитрова и Стефан Софиянски са одобрени за членове на съвета на директорите на инвестиционния посредник Позитива АД, съобщиха от комисията за финансов надзор. Решението е подписано от Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление Надзор на инвестиционната дейност. Двамата са избрани с решение на общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 8 юли.
Към 31 декември 2010 г., внесеният напълно капитал е в размер на 270 хил. лв., разпределен в 27 хил. поименни безналични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност 10 лева. Всички книжа са обикновени, с право на получване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от общото събрание на акционерите на дружеството.
През 2010 г. членовете на съвета на директорите Ивайло Евгениев Йорданов (изпълнителен директор) притежава 9.5%, а Мария Иванова Христова - 9% от книжата с право на глас. През миналата година не са изплащани възнагражденията на членовете на борда на директорите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във