Банкеръ Daily

Новини

Очаквания за дивидент от Стара планина Холд и за 2010 година

Бившият приватизационен фонд Стара планина Холд АД - София (5SR) свиква редовно общо събрание на акционерите си на 23 юни. То ще обсъди доклад на управителния орган за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2010 г. и ще вземе решение по начина за разпределение на финансовия резултат. През миналата година компанията отчете нетна печалба в размер на 550 хил. лева. Приходите й от дивиденти са формирани от начислените суми в дъщерните й фирми: М+С Хидравлик АД - 381 хил. лв., ХЕС АД - 268 хил. лв., Елхим Искра АД - 155 хил. лв. и Лизингова компания АД - 5 хил. лева.
Акционерите ще гласуват и за освобождаване на всички членове на съвета на директорите - Евгений Василев Узунов - председател на борда и представляващ дружеството, Васил Георгиев Велев - изпълнителен член на съвета на директорите и представляващ дружеството, Финанс Инвест ООД - Пловдив, и Стефан Атанасов Николов, от отговорност за дейността им през 2010 година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 7 юли на същото място и при същия дневен ред. Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 9 юни. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 7 юни.
Капиталът на Стара планина холд е 21 млн. лева, разделен в същия брой непривилегировани поименни акции с право на глас и с номинална стойност по един лева всяка. По данни от Централен депозитар АД, към 31 декември миналата година холдинговото дружество има 24 043 акционери, от които 23 946 физически лица и 97 юридически лица. Индивидуалните акционери притежават 42.70% от капитала на дружеството, а юридическите лица - 57.30 на сто.
Стара планина холд притежава и 221 265 броя собствени акции, представляващи 1.05% от капитала на холдинга.
От печалбата за 2009 г., която е в размер на 348 хил.лв., за дивиденти са били заделени 250 хил. лв., а други 98 хил. лева са разпределени във фонд Резервен.
В момента холдингът има задължения за разпределени дивиденти към акционери - физически и юридически лица, за периода 2005 - 2009 г., общо в размер на 377 хил. лева.
Стара планина холд прилага политика на ежегодно разпределяне на дивиденти. Очакванията са, че и настоящето редовно годишно общо събрание ще продължи традицията за разпределяне на част от финансовата печалба сред акционерите.
За всяка година от своето съществуване Стара планина холд е изплащал дивидент. Общата сума до 2010 г., включително, е 3.491 млн. лева. Първоначалната инвестиция на акционерите е била изплатена само от дивиденти след седмата година от съществуването на холдинга.
Стара планина холд изплаща дължимите суми съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство - по договор с Централен депозитар АД и чрез клоновете на ТБ Интернешънъл асет банк АД в областните градове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във