Банкеръ Daily

Новини

Обвързват заплатите в Капман Грийн Енерджи Фонд с печалбата

Предложение за промяна в размера на възнаграждението на членовете на съвета на директорите на Капман Грийн Енерджи Фонд АД - София (C4P) ще обсъди насроченото за 12 декември извънредно общо събрание на акционерите. То ще започне да се изплаща в годината след постигането на определен резултат: общата стойност на нетната печалба на дружеството, увеличена с разходите на амортизация за съответната година, да е по-висока или равна на 100 хил. лева. Изпълнителният член ще получава месечно по 1000 лв. и еднократна надбавка, равна на 10% от сумата на отчетената през предходната година нетна печалба и разходите за амортизация. За всеки друг член на мениджмънта дължимото месечно възнаграждение ще е в размер на 500 лева.


В дневния ред е включена и точката за промени в устава на дружеството.


При липса на кворум събранието ще се проведе на 27 декември на същото място и при същия дневен ред.


Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 28 ноември. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 24 ноември.


Капиталът на дружеството е в размер на 100 хил. лв., разпределени в същия брой акции, като всяка една от тях дава право на един глас в общото събрание на акционерите.


Капман Грийн Енерджи Фонд ще управлява и инвестира в проекти самостоятелно и/или чрез придобиване на мажоритарно или миноритарно участие в перспективни български и чуждестранни компании (чрез участие като учредител или чрез покупка на дялове/акции във вече съществуващи дружества) в различни области - в сферата на възобновяемите енергийни източници (изграждане на вятърни и соларни паркове, малки ВЕЦ до 10МW, разработване на геотермални енергийни проекти, оползотворяване на биомаса, изграждане на когенерационни инсталации и биогорива), дейности свързани с екологичното третиране на отпадъците, енергийната ефективност, грантови финансирания, търговия с вредни емисии и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във