Банкеръ Daily

Новини

Обсъждат упражняване на правата по вариантите на Енемона

Приемане на решение за упражняване на правата по варантите, издадени от Енемона АД - Козлодуй (ZNOA), ще обсъди общото събрание на инженеринговата компания. Притежателите на такива книжа ще се съберат на 8 януари следващата година. Дружеството има одобрен от Комисията за финансов надзор Проспект за издаване на варанти от ноември 2009 година. То е издало 5 966 792 броя безналични поименни и свободнопрехвърляеми книжа. Всяка една от тези ценни книги дава право на записване на една нова акция. Притежателите на варанти могат да упражнят правото си да запишат съответния брой акции от емисията - базов актив при следните условия: решение на общото събрание на притежателите на варанти за упражняване на правата по тях, решение на съвета на директорите на Енемона за увеличаване на капитала и подаване на заявка за записване на съответния брой нови акции и заплащане на тяхната емисионна стойност. Правата по варантите могат да бъдат упражнени до изтичане на шестгодишен срок. След това настъпва падеж на емисията и неупражнените права по варантите се погасяват.


При липса на кворум събранието ще се проведе на 16 януари на същото място и при същия дневен ред


Право да участват в общото събрание на притежателите на варанти имат всички, които са вписани в регистрите на Централен депозитар като притежатели на варанти седем дни преди датата на самото събиране, съгласно списък, предоставен от централния депозитар, а именно към 28 декември.


Енемона е икономическа група с 20-годишна история, която развива няколко основни направления от дейности.


В областта на Строителния монтаж и инженеринга компанията осъществява маркетинг, инженеринг, проектиране, управление, реализация и въвеждане в експлоатация на енергийни, промишлени и граждански обекти.


През 2004 г. тя е започнала цялостно изпълнение на проекти по енергийна ефективност в сградния фонд, промишлеността и енергетиката. Фирмата проектира и изгражда инсталации, базирани на възобновяеми енергийни източници.


Към настоящия момент посредством свое дъщерно дружество Енемона участва на свободния пазар на електроенергия в страната. Развива и два значими за компанията проекта - Енергиен проект Ломски лигнити и проекта за оползотворяване на селскостопанска биомаса и изграждането на ТФЕЦ Никопол.


Най-силно и продължително негативно влияние, световната икономическа криза, оказва върху строителния сектор, което намира изражение в следните основни тенденции: свиване на строителния пазар; прекратяване на вече подписани договори; замразяване на СМР по започнали договори; активизиране на конкуренцията във всички възможни пазарни ниши и понижаване на цените до дъмпингови равнища.


Капиталът на дружеството е в размер на 13 036 501 лв., разпределен в 11 933 600 броя обикновени, безналични акции с право на глас, с номинал 1.00 лев всяка и 1 102 901 броя конвертируеми привилегировани акции без право на глас и с гарантиран кумулативен годишен дивидент.


Дичко Прокопиев контролира 60.39% от обикновените акции, а Глобал кепитъл ООД има 18.36 процента. Останалите книжа се разпределят между други фирми с дял от 12.77% и дребни инвеститори с 8.48% от книжата с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във