Банкеръ Daily

Новини

Обсъждат промени в устава на Петрол

Овластяване на Управителния съвет и на изпълнителния директор на Петрол АД - София за извършване на сделки по чл. 114, ал.1 от ЗППЦК ще обсъди извънредното общо събрание на компанията, насрочено за 9 ноември, става ясно от поканата са свикването му.


По тази точка от дневния ред не са постъпили конкретни предложения за решения. Във връзка с това се уточнява, че Управителният съвет не предоставя допълнителни материали по тази точка от дневния ред и ще предложи на общото събрание на акционерите да не гласува и да не приеме решение.


Освен това е предвидено и обсъждане на изменения и допълнения в устава на дружеството. Уточнява се, че на своите сесии надзорният съвет може да вземе действителни решения в случай, че най-малко 3/4 от членовете присъстват лично или са представени от друг член, който присъства лично при условие, че един присъстващ член може да представлява само един отсъстващ. Бордът ще приема решения с мнозинство 3/4 от всички членове.


- При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.11.2012 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.


Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 26.10.2012 год.


Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 24.10.2012 год.


Общият брой на издадените от Петрол АД акции е 109 249 612, като всяка една от тях дава право на един глас в общото събрание.

Facebook logo
Бъдете с нас и във