Банкеръ Daily

Новини

Обсъждат промени в мениджмънта на Прайм Пропърти БГ

Дружеството със специална инвестиционна цел Прайм Пропърти БГ АДСИЦ свиква на 14 юни извънредно общо събрание на акционерите си. То ще гласува по предложените промени в състава на съвета на директорите на дружеството. Проектът за решение предвижда освобождаване на Балканска Консултантска Компания ООД, Редстоун България ЕООД и Ти Би Ай Инвест ЕАД от борда, като не ги освобождава от отговорност за дейността им през 2009 година.
Заедно с това ще се обсъдят и промени в Устава на Прайм Пропърти БГ в съответствие с направените предложения.
Дружеството е учредено през септември 2003 г. с неопределен срок на съществуване. То е специализирано в инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, и извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във