Банкеръ Daily

Новини

Обсъждат промени в мениджмънта на Добротица-БСК - Добрич

Промени в органите на управление на дружеството ще обсъди извънредното общо събрание на акционерите на Добротица-БСК АД - Добрич (4DO), насрочено за 6 ноември. Проекторешението предвижда освобождаване от длъжност (като член на съвета на директорите) на юридическото лице Девня цимент АД - Девня, Промишлена зона, и избор на нов член юридическото лице БГ Транс АД - Добрич с представител Емил Иванов Димитров.
Предметът на дейност на БГ Транс е свързан с извършване на автомобилни товарни превози в страната и чужбина, поддържане и ремонт на транспортни средства, както и товаро-разтоварна дейност.
Останалите в оперативното управление на строителната фирма са Генчо Иванов Генчев - изпълнителен директор, и Тошко Иванов Муцанкиев.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 20 ноември на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 22 октомври. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на БФБ-София, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 20 октомври.
Регистрираният капитал на Добротица-БСК е в размер на 88 954 лв., разпределени в 44 477 броя акции с номинална стойност от по 2 лв. всяка и с едно право на глас в общото събрание. Най-голям акционер в дружеството е Строй БГ ООД, който контролира 48.66% от книжата с право на глас. Добротица-БСК се занимава с производство и търговия със строително-керамични изделия, пласмент и търговия, внос, износ, маркетинг в страната и чужбина, както и покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

Facebook logo
Бъдете с нас и във