Банкеръ Daily

Новини

Обсъждат отписването на Металик - Ябланица от регистъра на публичните дружества

Редовното общо събрание на акционерите на Металик АД - Ябланица (5MD), насрочено за 19 ноември, ще вземе решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества в Комисия за финансов надзор.
То ще обсъди промени в органите на управление на дружеството. Заедно с това ще се гласува и за освобождаване на всички членове на съвета на директорите от отговорност за дейността им през изминалата година. В момента в оперативното управление на фирмата се осъществява от Видия В Плюс АД, представлявано от Пенчо Тодоров Каменов, Евромедияконсулт ООД, представлявано от Ангел Стоянов Гроздев, Елпромимпекс АД, представлявано от Борислав Кръстев Кръстев.
Акционерите ще разгледат доклад за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2009 г. и анализ на регистрирания одитор за извършената проверка на счетоводните документи. Ще се вземе решение и по начина за разпределение на финансовия резултат.
В дневния ред е и точката за обсъждане на промени в устава на дружеството.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 7 януари 2011 г. на същото място и при същия дневен ред. Последната дата за сключване на сделки с акции на машиностроителната фирма на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 3 ноември.
Фирмата е специализирана в производство на седалки за транспортни средства, стоки за бита, услуги за населението, търговска дейност, производство на ж.п. стрелки, резервни части за тях и елементи за ж.п. път.

Facebook logo
Бъдете с нас и във