Банкеръ Daily

Новини

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ФИА БЪЛГАРИЯ ЩЕ ГЛАСУВА ПРОМЕНИ В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

ФИА България АД - София свиква общо събрание на акционерите на 25 октомври 2007 година. То ще гласува за промени в органите на управление на дружеството. Проектът за решение предвижда освобождаване като член на съвета на директорите на дружеството Стефан Иванов Георгиев и избиране на негово място на Изабела Христова Божичкова.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 8 ноември 2007 г. на същото място и при същия дневен ред. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 9 октомври 2007 година.
Останалите членове на съвета на директорите са Динко Колев Черганлиев и Магдалини Николаос Маргарити, който е и изпълнителен директор.
Дружеството е регистрирано за търговия на БФБ-София на 2 април тази година. Емисията му е в размер на 700 хил. лв., разпределена в същия брой обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, всяка с номинална стойност от 1 лев.
Предметът на дейност на ФИА България е предоставяне на изследователски услуги и такива в областта на съвременните технологии, производство и предоставяне на услуги, свързани с нови технологии.
Спраката от ДАКСИ показва, че Фиа Корпорейшън - Солун притежава 68.68% от капитала на компанията, а останалата част от капитала е собственост на група физически лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във