Банкеръ Daily

Новини

ОБЩО 7 113 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СА ЗАВЪРШИЛИ С ПРИСЪДИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНАТА

Престъпленията, завършили с осъждане през първото тримесечие на 2009 г. са 7 113 и в сравнение със съответното тримесечие на 2008 г. се наблюдава увеличение с 4.1%, съобщиха от националния статистически институт (НСИ). Осъдените лица с влезли в сила присъди са с 2.9% повече в сравнение с първото тримесечие на 2008 г. и достигат 7895. Осъдените лица на възраст 14-17 години съставляват 9.6% от всички осъдени лица, като спрямо съответното тримесечие на 2008 г. се наблюдава увеличение с 9.8%, когато този брой е 692.
Общоопасните престъпления са на първо място по брой и относителен дял в съвкупността на наказаната престъпност. През първото тримесечие на 2009 г. са завършили с осъждане 3 020 престъпления, което е с 8.1% повече спрямо същото тримесечие на предходната година. Делът на тези престъпления в наказаната престъпност съставлява 42.5%, което е с 1.7 процентни пункта повече спрямо първото тримесечие на 2008 г. Броят на осъдените лица за тези престъпления е 2 995, или те съставляват 37.9% от всички осъдени лица. Спрямо съответното тримесечие на 2008 г. се наблюдава увеличение с 9.1% на лицата, осъдени за тези престъпления.
Наказаните престъпления по транспорта и съобщенията нарастват с 8.2% спрямо първото тримесечие на 2008 г. Осъдените лица за тези престъпления са 2 569. Те съставляват 85.8% от общия брой на лицата, осъдени за общоопасни престъпления. Този брой расте с 8.8% спрямо първото тримесечие на 2008 г., когато са осъдени 2 362 лица.
През първото тримесечие на 2009 г. наказаните случаи на противозаконни отнемания на МПС са 87 при 64 случаи през съответното тримесечие на 2008 г., и са осъдени 105 лица. Увеличението е съответно с 35.9 и 47.9%.
Броят на наказаните престъпления, свързани с наркотични вещества през наблюдаваното тримесечие на 2009 г. се увеличава със 7.3% - от 192 през първото тримесечие на 2008 г. на 206 през същото тримесечие на 2009 г. Осъдените лица са 211 при 198 през първото тримесечие на 2008 г., или с 6.6%. Увеличение се наблюдава и при наказаните престъпления и осъдените лица за контрабанда с наркотици. Наказаните престъпления от този вид са 11, а броят на осъдените лица също е 11. През същото тримесечие на 2008 г. този брой е 7 престъпления и 7 лица.
Наказаните престъпления против собствеността са 2 670, или те съставляват 37.5% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане (при 38.8% през първото тримесечие на 2008 г.). Лицата, осъдени за тези престъпления са 3 451, като се отбелязва намаление спрямо съответното тримесечие на 2008 г. с 1.7%.
Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, завършили с осъждане. С присъда са завършили 1 957 престъпления от този вид. Осъдените лица са 2 687, което е с 2.4% по-малко спрямо предходната година.
През първото тримесечие на 2009 г. са осъдени 240 лица за извършени 195 грабежа. В сравнение с тримесечието на предходната година се наблюдава намаление съответно с 5.1 и 1.5%.
Наказаните престъпления против личността са 475, или 6.7% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане. Осъдените лица за тези престъпления са 470. Спрямо първото тримесечие на 2008 г. е налице увеличение на престъпленията и на осъдените лица съответно със 7.2 и 4.4%.
Спрямо първото тримесечие на 2008 г. броят на наказаните престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система и осъдените за тях лица, се увеличават съответно с 29.4 и 50.0% и достигат до 22 престъпления и 18 осъдени лица.
Увеличение се констатира при осъдените лица за документни престъпления с 35.0% и при престъпленията против реда и общественото спокойствие със 17.5%.
В сравнение със съответното тримесечие на 2008 г. се наблюдава намаление при наказаните престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции с 18.4%. С 31.7% намаляват и престъпленията, завършили с осъждане за незаконно преминаване през граница, докато при осъдените лица за този вид престъпление намалението е с 33.7%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във