Банкеръ Daily

Новини

ОБЩО 6 023 НОВИ ЗАГЛАВИЯ НА КНИГИ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА

През 2008 г. са издадени 6 767 нови заглавия на книги и брошури (6 023 книги и 744 брошури) в тираж 4 646 хиляди, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). В сравнение с 2007 г. броят на заглавията сe увеличава с 1.8%, а тиражът намалява - с 3.2%.
Намалението на общия тираж за периода 2000 - 2008 г. се отразява върху показателя “брой книги и брошури на лице от населението” - за 2000 г. той е 1.2 бр., а през 2008 г. намалява наполовина - 0.6 броя.
През 2008 г. с уникалния 10-значен идентификационен номер ISBN са регистрирани 5 706 книги и 640 брошури, или 93.8% от всички издания, което улеснява ползването им в чужбина.
Разпределението на книгите и брошурите според признака “предназначение” дава представа и за читателите, които биха ги ползвали. През 2008 г. с най-голям брой издания са разделите: художествена литература за възрастни, научна и учебна литература.
Художествената литература за възрастни през 2008 г. е 29.4% (1 988 книги) от общия брой книги и 22.6% от тиража на издадената продукция. В сравнение с 2007 г. нейният дял се увеличава с 0.8 процентни пункта (89 броя) при заглавията и с 0.9 процентни пункта (8 хил. броя) при тиража.
Научната литература, издадена през 2008 г., включва 1 270 заглавия с тираж 490 хил., което представлява 18.8% от всички издания и 10.5% от общия тираж. В сравнение с 2007 г. изданията намаляват с 4 броя, а тиражът - с 2 хил. броя.
Относителният дял на учебната литература, издадена през 2008 г., е 17.6% (1 194 заглавия) от всички издания, а тиражът й - 20.6%. от цялата издадена продукция. В сравнение с 2007 г. броят на заглавията се увеличава с 0.8 процентни пункта (79 броя), докато тиражът намалява с 3.2 процентни пункта .
Броят на издадените книги с детско-юношеска тематика през 2008 г. е 433 с тираж 779 хиляди. От тях детската художествена литература включва 341 заглавия с тираж 445 хил. екземпляра, или 5.0% от цялата издадена продукция и 9.6% от общия тираж. През 2008 г. в сравнение с 2007 г. се наблюдава увеличение на детско-юношеската литература с 33 броя заглавия и - със 161 хил. броя, или 26.5% при тиража.
През 2008 г. оригиналната литература е 75.9% от общо издадените книги и брошури (5 134 заглавия), което е с 142 броя повече, в сравнение с предходната година. Тиражът и (2 761 хил.) е 59.4% от годишния тираж и в сравнение с 2007 г. намалява с 3.1%.
Делът на преводните издания през 2008 г. е 24.1% от издадени книги и брошури, а тиражът е 40.6% от общия тираж. Спрямо 2007 г. изданията намаляват с 23 броя, а тиражът се увеличава с 3.1 процентни пункта (85 хил. броя).
Изменя се структурата на преводната литература по език на оригинала. През 2008 г. най-голям е делът на преводите от английски език - 57.7 от издадените заглавия преводна литература и 67.1% от тиража. Следват преводите от полски език - 9.2 от заглавията и 7.5% от тиража, от италиански език - съответно 7.3 и 4.8%, от френски език - 5.6% от заглавията и 5.2% от тиража.
Националното писмено културно наследство придобива изражение в издадената в страната книжна продукция (книги, брошури, вестници, списания, бюлетини и периодични сборници). Статистическата отчетност на издадената продукция дава на широката общественост представа, за броя на заглавията и тиража по различни класификационни групи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във